Bestuur en medezeggenschapsraad

1 april 2013 is de schoolvereniging de Kosmos omgezet naar Stichting de Kosmos. Stichting de Kosmos heeft hetzelfde college van bestuur als Meerkring, stichting openbaar onderwijs Amersfoort.

Meerkring is de totaalorganisatie van het Openbaar Primair Onderwijs in Amersfoort. De verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs in Amersfoort is in 1995 ingezet. Sinds 2005 is Meerkring een stichting. De stichting is ingesteld op grond van een statuut, vastgesteld door de gemeenteraad van Amersfoort. Stichting Meerkring omvat zeventien scholen.

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat het bevoegd gezag van Meerkring uit een College van Bestuur (CvB). Het CvB bestaat uit Willem Kuijpers (voorzitter) en Christian van den Brink (lid). Beide heren vormen per 1-4-2013 ook het CvB van Stichting De Kosmos.

Het CvB vraagt de medezeggenschapsraad (MR) advies of instemming voor beleidsvoorstellen die de organisatie betreffen. Daarnaast is op een aantal onderwerpen goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) vereist. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

MR
Op de Kosmos hebben we een medezeggenschapsraad die bestaat uit een oudergeleding (drie ouders) en een personeelsgeleding (drie personeelsleden). Samen behartigen wij de belangen van de leerlingen, de ouders en het personeel van de Kosmos. Dat doen we door mee te denken en advies te geven over beleid op De Kosmos. Van schoolplan tot begroting, van gelijke dagen tot de schooltuin, alles komt voorbij in de MR. Wij vergaderen ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt ons benaderen via mr.kosmos@meerkring.nl

De huidige MR, met van links naar rechts Jaco van Gent (oudergeleding), Tetske Groot (teamgeleding), Lennart Rijks (teamgeleding), Janneke Geelmuijden (teamgeleding, secretaris), Jolanda van der Wiel (oudergeleding) en Patrick Schaller (oudergeleding, voorzitter).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl