Zorg en extra ondersteuning

Onze zorg in schema

Zorgniveaus

Op de Kosmos zitten ongeveer 350 kinderen, met allemaal hun eigen onderwijs- en zorgbehoefte. De onderwijskundige zorg is bij ons op school verdeeld over 4 zorgniveaus. Deze staan onderaan beschreven. Voor de meeste leerlingen is het aanbod van de groepsleerkracht (zorgniveau 1 & 2) voldoende om de onderwijsdoelen te halen. Voor ongeveer 10% van de leerlingen is er daarnaast nog extra begeleiding nodig bij een bepaald vak of vakgebied. Deze leerlingen gaan naar de remedial teacher (RT-er) of zorgspecialist van de school (zorgniveau 3).


Zorgniveau

Wat houdt het in?

Voor wie?

Door wie?

Frequentie

Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden/ geïnformeerd?

Niveau 1

Goed onderwijs in klassenverband, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen.

Voor alle leerlingen (100%)

De leerkracht

Elke dag

Via de verslagen en de 10- minuten-gesprekken

Niveau 2

Extra zorg in de groepssituatie

Voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra of verlengde instructies op één of meerdere vakgebieden (ca. 25%)

De leerkracht

evt. met hulp van de onderwijsassistent en/of ondersteund door de IB-er/RT-er.

Elke dag

1 à 2x per week

Via de verslagen en de 10- minuten-gesprekken

Niveau 3

Specifieke hulp bij een bepaald vak of aandachtsgebied vastgelegd met een RT-handelingsplan

Voor individuele of kleine groepjes leerlingen (ca 10%)

De zorgspecialist of RT-er op verzoek en in nauwe samenwerking met de leerkracht.

Zorg op dit niveau kan ook worden geïnitieerd door de IB-er. Daarnaast volgt, ondersteunt en evalueert zij deze hulp op individueel -en op schoolniveau.

Maximaal 2 periodes per schoolloopbaan

Extra begeleiding in het kader van het dyslexieprotocol vindt gedurende 2 periodes in groep 4 plaats.

(meestal mondeling) via de leerkracht

 

Ib’er/leerkracht

Niveau 4

Diagnostiek en behandeling van buitenaf:

·         onderzoek door onderzoeksbureau;

·         aanmelding bij het Onderwijs Loket Bovenschoolse Zorg(OLBZ)of Zorg Advies Team (ZAT);

·         reventieve ambulante begeleiding(PAB);

externe hulpverlening ingeschakeld door ouders..

Individuele leerlingen die voor een of meerdere vakgebieden met een handelingplan werken (ca. 4%)

De IB-er.

Zij ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van het handelingsplan en zorgt voor overleg tussen alle betrokkenen (onderzoeker, ouders, externe begeleiders, trajectbegeleiders)

Indien een leerling zodanig complexe leerproblemen heeft dat advies van buitenaf noodzakelijk is, bijv. als gevolg van een leerstoornis of een gedragsprobleem wordt onderzoek bij een extern instituut (bij Eduniek of via de GGZ) aangevraagd.

Indien structurele zorg nodig is (bijv. langdurige RT bij ernstige dyslexie/dyscalculie/hoog-begaafdheid) bestaat er de mogelijkheid voor ouders om externe zorg in te kopen. Deze extra begeleiding kan in sommige gevallen* wel op school plaatsvinden.

Via een oudergesprek, vaak met ib’er erbij.

 

Over zorg op dit niveau worden ouders altijd geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

 


In onze schoolgids staat onze zorg en de rol van ouders en externen verder beschreven.

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl