Zorg en extra ondersteuning

Onze zorg in schema

Zorgniveaus

Op de Kosmos zitten ongeveer 350 kinderen, met allemaal hun eigen onderwijs- en zorgbehoefte. De onderwijskundige zorg is bij ons op school verdeeld over 4 zorgniveaus. Deze staan onderaan beschreven. Voor de meeste leerlingen is het aanbod van de groepsleerkracht (zorgniveau 1 & 2) voldoende om de onderwijsdoelen te halen. Voor ongeveer 10% van de leerlingen is er daarnaast nog extra begeleiding nodig bij een bepaald vak of vakgebied. Deze leerlingen gaan naar de remedial teacher (RT-er) of zorgspecialist van de school (zorgniveau 3).

Interne en externe extra hulp


Gezien de beperkte middelen die op school voor RT beschikbaar zijn, kan de extra hulp aan leerlingen slechts tijdelijk worden geboden. De RT-er werkt maximaal twee periodes van 10 weken intensief met de leerling (en de leerkracht) om de achterstand weg te werken. In veel gevallen kan de leerling daarna weer met de groep mee komen.

Een uitzondering hierop zijn de leerlingen die begeleiding krijgen in het kader van het dyslexieprotocol. Zij krijgen 20 weken extra (lees) begeleiding in de eerste helft van groep 4.
Als blijkt dat een leerling structureel extra hulp nodig heeft, vragen we ouders hieraan bij te dragen. Zij kunnen in dat geval externe hulp inschakelen voor hun kind. 
Om de onderlinge afstemming in zo’n geval te vergemakkelijken werkt De Kosmos samen met het Leespaleis. Deze organisatie is –als enige - opgericht binnen het NIS (Nieuw Interzuilair Samenwerkingsverband), het regionale scholennetwerk waarin wij participeren, om ouders en scholen extra RT en dyslexie-expertise op de scholen zelf te kunnen bieden. De samenwerking bestaat eruit dat een medewerker van het Leespaleis de leerling op school begeleidt en nauw samenwerkt met de leerkracht(en) van deze leerling, de RT-er en de intern begeleider (IB-er). Het Leespaleis stemt de te gebruiken methodiek af met de Kosmos, zodat de leerling ‘aangehaakt blijft’ aan de op de Kosmos gebruikte methode. De kosten voor deze extra begeleiding zijn voor rekening van de ouders. Natuurlijk zijn ouders vrij om in het geval van externe extra zorg een andere organisatie dan het Leespaleis in te schakelen. Wegens ruimtegebrek kunnen we echter alleen het Leespaleis een werkplek op de Kosmos bieden. Kiezen de ouders voor een andere organisatie, dan zal de begeleiding buiten school (en bij voorkeur ook buiten schooltijd) moeten plaatsvinden. De methodieken, die de externe organisaties gebruiken, sluiten niet altijd aan bij de methodiek die op de Kosmos gebruikt wordt.

Vergoedingsregeling Dyslexie


In het kader van de Vergoedingsregeling Dyslexie, is het sinds kort mogelijk dat extra zorg op het gebied van lezen en/of spelling gedurende 1,5 jaar vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen moeten leerlingen eerst onderzocht worden. Voor de vergoedingsregeling komen alleen leerlingen met de diagnose ‘enkelvoudige ernstige dyslexie’ in aanmerking.
In principe houdt de school in de gaten of uw kind voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komt. Indien dat het geval is bepaalt uw zorgverzekeraar in belangrijke mate met welke onderzoekers/behandelaars u in zee mag gaan. U bent dan niet meer geheel vrij in uw keuze, maar meestal kunt u wel kiezen uit een paar opties.
Als uw kind door school hierop gesignaleerd wordt, raden we u aan het onderzoek via Eduniek (de aan de Kosmos verbonden onderwijsbegeleidingsdienst)  te laten plaats vinden. Eduniek werkt samen met het Leespaleis en met de Kosmos.
Het voordeel hiervan is dat de lijntjes heel kort zijn en we elkaar en elkaars werkwijze en methodes kennen. Dat scheelt veel overleg.
Het Leespaleis zal de uit het onderzoek voortvloeiende behandeling onder supervisie van Eduniek uitvoeren. Deze behandeling zal op school en onder schooltijd plaatsvinden. Dat is vertrouwd voor uw kind en scheelt veel reis- en mogelijk ook onderwijstijd.
U bent dit natuurlijk niet verplicht. 

Grote verscheidenheid aan behandelaars met ieder hun eigen methode


In de praktijk blijkt dat leerlingen die extra zorg nodig hebben over het algemeen veel baat hebben bij individuele, intensieve begeleiding, ongeacht door welke organisatie en met welke methode deze geboden wordt. Wij staan hier als school dan ook (over het algemeen) positief tegenover.
De toename van het aantal verschillende behandelaars (en dus ook van het aantal methoden waarmee wordt gewerkt), stelt de school soms echter ook voor problemen.
In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat leerlingen  -vanwege het feit dat de vergoeding door de zorgverzekeraars tijdelijk is of omdat ouders de extra hulp tijdelijk inkopen-  in de bovenbouw weer een beroep doen op de begeleiding van de school. Omdat deze leerlingen in de periode daarvoor met zeer diverse methoden hebben gewerkt is het voor de school dan moeilijk –en soms onmogelijk- om voor hen een doorgaande leerlijn te organiseren.

Spelling


Dit is met name merkbaar op het gebied van spelling. Wij gebruiken voor ons spellingsonderwijs Taal-journaal spelling. De afgelopen jaren hebben we hiernaast een eigen leerlijn voor spellingzwakke leerlingen geïmplementeerd met behulp van de methode PI-spello. Leerlingen die niet voor externe extra hulp in aanmerking (kunnen) komen -en dus alleen op de Kosmos spellingonderwijs volgen- hebben veel baat bij deze methode.
Leerlingen die extern met een andere methode hebben gewerkt kunnen, als de externe hulp beëindigd is, moeilijk aansluiten bij een van de methodes die de Kosmos gebruikt.
Voor de Kosmos is het n.l. onmogelijk voort te bouwen op alle methoden waar individuele leerlingen in de externe ondersteuning mee te maken hebben gehad. Voor dit probleem hebben we op dit moment nog geen oplossing.

De intern begeleider kan helpen


Om bovengenoemde problemen zo veel mogelijk te beperken willen wij u vragen om, indien u overweegt om voor uw kind externe hulp in te schakelen, dat in overleg te doen met de intern begeleider van de school (juist ook als het gaat om extra begeleiding in het kader van de Vergoedingsregeling Dyslexie). Zij kan de voordelen en risico’s van diverse aanbieders en methodes voor u op een rij zetten en u helpen bij het maken van een keuze.
Voor externe RT onder schooltijd heeft u altijd -conform de richtlijnen van de leerplichtambtenaar- toestemming van de directeur nodig.

Zorgniveau

Wat houdt het in?

Voor wie?

Door wie?

Frequentie

Hoe wordt u als ouder op de hoogte gehouden/ geïnformeerd?

Niveau 1

Goed onderwijs in klassenverband, rekening houdend met verschillen tussen leerlingen.

Voor alle leerlingen (100%)

De leerkracht

Elke dag

Via de verslagen en de 10- minuten-gesprekken

Niveau 2

Extra zorg in de groepssituatie

Voor de leerlingen die behoefte hebben aan extra of verlengde instructies op één of meerdere vakgebieden (ca. 25%)

De leerkracht

evt. met hulp van de onderwijsassistent en/of ondersteund door de IB-er/RT-er.

Elke dag

1 à 2x per week

Via de verslagen en de 10- minuten-gesprekken

Niveau 3

Specifieke hulp bij een bepaald vak of aandachtsgebied vastgelegd met een RT-handelingsplan

Voor individuele of kleine groepjes leerlingen (ca 10%)

De zorgspecialist of RT-er op verzoek en in nauwe samenwerking met de leerkracht.

Zorg op dit niveau kan ook worden geïnitieerd door de IB-er. Daarnaast volgt, ondersteunt en evalueert zij deze hulp op individueel -en op schoolniveau.

Maximaal 2 periodes per schoolloopbaan

Extra begeleiding in het kader van het dyslexieprotocol vindt gedurende 2 periodes in groep 4 plaats.

(meestal mondeling) via de leerkracht

 

Ib’er/leerkracht

Niveau 4

Diagnostiek en behandeling van buitenaf:

·         onderzoek door onderzoeksbureau;

·         aanmelding bij het Onderwijs Loket Bovenschoolse Zorg(OLBZ)of Zorg Advies Team (ZAT);

·         reventieve ambulante begeleiding(PAB);

externe hulpverlening ingeschakeld door ouders..

Individuele leerlingen die voor een of meerdere vakgebieden met een handelingplan werken (ca. 4%)

De IB-er.

Zij ondersteunt de leerkracht bij het uitvoeren van het handelingsplan en zorgt voor overleg tussen alle betrokkenen (onderzoeker, ouders, externe begeleiders, trajectbegeleiders)

Indien een leerling zodanig complexe leerproblemen heeft dat advies van buitenaf noodzakelijk is, bijv. als gevolg van een leerstoornis of een gedragsprobleem wordt onderzoek bij een extern instituut (bij Eduniek of via de GGZ) aangevraagd.

Indien structurele zorg nodig is (bijv. langdurige RT bij ernstige dyslexie/dyscalculie/hoog-begaafdheid) bestaat er de mogelijkheid voor ouders om externe zorg in te kopen. Deze extra begeleiding kan in sommige gevallen* wel op school plaatsvinden.

Via een oudergesprek, vaak met ib’er erbij.

 

Over zorg op dit niveau worden ouders altijd geïnformeerd en om toestemming gevraagd.

 


In onze schoolgids staat onze zorg en de rol van ouders en externen verder beschreven.

De Kosmos, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Montessoribasisschool
De Kosmos
De Bovenkruier 1
3828 AR Hoogland

Tel.: 033 4807515
E-mail: info.kosmos@meerkring.nl

Plan route

Volg ons

Stichting

Montessori basisschool de Kosmos is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort.
Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl